Blast2GO: NCBI v2.1

Overview
Analysis NameBlast2GO: NCBI v2.1
MethodBlast2GO annotation NCBI v2.1 (2.5 with may2018 database)
SourceBIPAA
Date performed2018-11-06